Avís Legal

El present avís legal (en davant "Avís Legal") regula el ús del servei del portal d'internet (en davant, "Web") de Juan Jesús Sanz amb domicili a C/Pintor Renau 9, 46900 Torrent, València, y amb CIF/NIF 19882150F.

Legislació

Amb carácter general les relacions entre Juan Jesús Sanz amb els usuaris dels seus serveis telemátics, presents en la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció españoles.

Les parts renuncien expresament al fur que els podría correspondre i es sotmeten expresament als Jutjats i Tribunals de València per a resoldre cualsevol controversia que poguera sorgir en l'interposició o execució de les presents condicions contractades.

Contingut i us

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present Web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Juan Jesús Sanz.

El titular de la Wen no s'identifica amb les opinions vertides en el mateix per els seus colaboradors. L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense cap avís les modificacions que considere oportunes en la seva Web, podent cambiar, suprimir o afegir tant els contiguts y serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la que aquestos apareixen presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intelectual e industrial

Els drets de propietat intelectual del contingut de les págines Web, el seu disseny gráfic y códics son titularitat de Juan Jesús Sanz i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es puga realitzar amb els continguts de les seves págines Web ni citant fonts, a excepció de tindre consentiment per escrit de Juan Jesús Sanz. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de cualsevol tipus de contingut en les págines Web de l'empresa són propietat dels seus amos i están protegits per llei.

Enllaços(links)

La presencia d'enllaços (links) en les págines Web de Juan Jesús Sanz tenen finalitat merament informativa i en ningun cas suposa sugerencia, invitació o recomendació sobre els mateixos.